:: อ่านก่อน จะได้เข้าใจ ::

@ วัตถุประสงค์ @

จัดทำฐานข้อมูลกำลังพลอย่างเป็นระเบียบ  ง่ายต่อการสืบค้น  สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา

@ การแบ่งระดับของผู้ใช้งานระบบ @

ผู้บังคับบัญชา : สามารถเรียกดูข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล ตลอดจนข้อมูลในชั้นความลับ อาทิเช่น

ข้อมูลแฟ้มลับประวัติบุคคล, ข้อมูลยานพาหนะ (รปภ.2) และยังสามารถเข้าใช้งาน ระบบค้นหาผู้พักอาศัย

เป็นอีกระบบงานหนึ่งที่จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบยอดผู้พักอาศัยในบ้านพักราชการ จทบ.ต.ก.

และยังสามารถเรียกดูข้อมูลขั้นพื้นฐานของผู้พักอาศัยนั้นได้อีกด้วย

ผู้จัดการระบบ : ดำเนินการจัดทำระบบ ตลอดจนเป็น จนท. ในการกรอก และแก้ไขข้อมูล

ผู้ขอใช้ระบบทั่วไป : เรียกดูได้เฉพาะข้อมูลขั้นพื้นฐานของกำลังพลเท่านั้น

ต้องการใช้งานระบบ กรุณากรอกแบบฟอร์ม โดยแจ้งความประสงค์ว่า "ขอใช้งานระบบค้นหากำลังพล"

ให้ใช้ข้อมูลจริง เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ เพราะ
ผมจะส่ง Username และ Password

ในการเข้าใช้งานระบบ ให้ทางอีเมล์ที่คุณแจ้งไว้  "คลิ๊กที่นี่"

@ กำลังพลในหน่วย ติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝกร.จทบ.ต.ก. โทรภายใน 72615
@

<> == กลับหน้าหลัก == <>