พ.อ.วิชิตชัยพ์ วงค์สังข์ รอง ผบ.จทบ.ต.ก. เป็นประธานจัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ณ อาคารสราญรมย์ จทบ.ต.ก. เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พ.ค ๕๘