เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ม.ค. ๕๙ หน่วยทหารในพื้นที่ จ.ตาก ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ บริเวณโรงสูบริมน้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต