เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ ม.ค. ๕๙ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ประธานชมรมแม่บ้านค่ายวชิรปราการ นำคณะแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมการมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศล จ.ตาก ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ จ.ตาก ประจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ณ เวทีร้านมัจฉากาชาด สนง.เหล่ากาชาด จ.ตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ไว้เพื่อสาธารณกุศล และไว้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ จ.ตาก