• พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.มทบ.๓๑๐ เป็นประธานจัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในท้องที่ อ.สามเงา อ.บ้านตาก และ อ.วังเจ้า จ.ตาก ตาม Road Map การจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ณ อาคารสราญรมย์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค. ๕๘